Obchodní podmínky

 
Provozovatel internetového obchodu
Lenka Dušková
Řešetova Lhota 89
547 01 Studnice
Číslo účtu:107-9061760207/0100
 
IČ: 88308812
DIČ: nejsem plátcem DPH
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona obory činnosti Velkoobchod a maloobchod.
Prodej použitého kašmírového oblečení.
   
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti neb o na základě kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem /prodejcem/ Dušková Lenka, se sídlem Řešetova Lhota 89, 547 01 Studnice, identifikační číslo: 88308812 a kupujícím.
Internetový obchod je prodejcem provozován na internetové adrese www.kasmirovysvet.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
Odesláním objednávky souhlasí zákazník s Obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Dodavatel si vyhrazuje právě provést změnu v Obchodních podmínkách, tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodejcem k prodeji a to včetně konečných cen za jednotlivé zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jako konečné, prodejce není plátcem DPH.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balným a dodáním zboží, platné pouze pro doručování v rámci území České republiky.
 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
Objednávaném zboží – objednané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.
Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Před zasláním objednávky prodejci je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
Objednávku potvrdí a odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné.
 
Po obdržení prodejce potvrdí elektronicky objednávku na uvedenou emailovou adresu kupujícího.
Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.
Všechny objednávky přijaté obchodem jsou pro prodejce závazné, a to za obchodních podmínek a cen za zboží platných v okamžiku uskutečnění objednávky a budou po provedení úhrady kupujícím expedovány.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky / množství, výše kupní ceny a předpokládaných nákladů na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky například písemně či telefonicky.
 
Kupující může objednávku u prodejce zrušit do 2 hodin od odeslání, a to e-mailem či telefonicky. Uvede své jméno a číslo objednávky, kterou požaduje zrušit. Smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
V případě bezhotovostní platby zboží je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení závazné objednávky). V případě nezaplacení kupní ceny zboží v termínu splatnosti bude objednávka stornována. V případě nezaplacení ceny služby v termínu splatnosti bude objednávka stornována.
 
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodejci (nepřevzetí zboží, zneužívání služeb formou falešných objednávek, neuhrazení objednávky v termínu, nadprůměrná storna objednávek apod.).
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující.
 
U každého zboží je zobrazeno, zda je skladem a konečná cena za zboží. Prodejce není plátcem DPH. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k použití uvedených osobních údajů ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. 

2. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Reg. číslo subjektu: 00067091. Tyto údaje v žádném případně nebudou poskytnuty třetí straně ani jinak zneužity. Jedná se o informace, které jsme od vás se souhlasem získali v našem e-shopu při vyplnění objednávky či registraci.
 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kdykoliv můžete zažádat o vymazání evidovaných údajů o vaší osobě, bez prodlení na vaši žádost zrušíme.

3. Cena za zboží, platební podmínky a doručení

Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit:
 
  • Bezhotovostní převodem na účet prodejce 107-9061760207/0100, vedený u Komerční banky /dále jen účet prodejce/. 
 
V případě bezhotovostní platby zboží je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení závazné objednávky). V případě nezaplacení kupní ceny zboží v termínu splatnosti bude objednávka stornována. 
 
Jako variabilní symbol vždy kupující uvede číslo objednávky, aby mohla být jeho platba identifikována.
 
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 
Objednané a uhrazené zboží prodejce odešle prostřednictvím České pošty do dvou pracovních dní od obdržení úhrady od kupujícího na účet prodejce. V zásilce prodejce přiloží doklad o zaplacení. 
Rychlost doručení poté závisí na České poště. Kupující před převzetím zásilky vždy zkontroluje, zda nedošlo k poškození obalu přepravcem, případnou reklamaci na poškození zásilky uplatní kupující přímo u České pošty.
 
Náklady na doručení zboží Českou poštou, platba převod na účet: 95 Kč
 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 
Nejedná-li se o výše uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodejce.
 
V případě odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 
Kupující v případě odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí musí prodejci vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (týká se i případného dárku k nákupu). Zboží musí být zcela kompletní včetně značení prodejce, neprané, nepoškozené a pokud je to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno nevhodným ošetřením, vypráním, nevhodným zacházením či jiným poškozením ze strany kupujícího, může prodávající uplatit na kupujícím právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Dle par. 53, ods.10 Obč. zák., uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácená částka bude započítána a snížena o náklady spojené s vrácením zboží, tj., jeho kontrolou, znovu připravením a naskladněním do e-shopu a dále o míru případného poškození zaviněného kupujícím, a to v případě zničeného zboží špatným ošetřením, poničením neslučujícím se s dalším nošením apod. až do výše celé zaplacené částky. 
 
Dle parag. 1832, odst.2) bude kupujícímu vrácena cena za zboží + náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které je uvedeno v našem webovém rozhraní. Náklady na vrácení zboží dodavateli si při odstoupení od smlouvy hradí kupující sám. Kupující vyplní formulář odstoupení od kupní smlouvy a spolu se zbožím, které vrací, ho odešle doporučeně na adresu e-shopu. Jakmile zásilku kupující odešle, podá o tom prodejci informaci v elektronické podobě. Zásilka od kupujícího musí být kompletní, včetně dokladu o zaplacení a čísla účtu, na které bude prodejcem následně vrácena kupní cena, a to dle zákona nejpozději do 30 dnů od termínu, kdy prodávající zboží obdržel nebo obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
V případě odstoupení od smlouvy viz výše uvedené, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to pouze bezhotovostně na účet určený kupujícím. Na složenku peníze prodejce nepřevádí.
 
Neohlášené vracené zásilky kupujících a vracené zásilky zaslané na adresu e-shopu na dobírku nebudou převzaty.
 
Prodejce si vyhrazuje právo ukončit po předchozím upozornění obchodní vztah s kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné a neoprávněné nebo jakkoliv porušil všeobecné obchodní podmínky e-shopu.
Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 
 
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5. Odpovědnost za vady

Na zboží zakoupené v e-shopu www.kasmirovysvet.cz se nevztahuje žádná záruka, neboť se jedná o zboží z druhé ruky. Garantujeme vrácení peněz při uplatnění vrácení zboží dle par. 53, ods.10 Obč. zák. - právo kupujícího na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
 
Odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetím kupujícím. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané v popisu produktu. Prodávající odpovídá za to, že prodaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a odpovídá uvedenému popisu u produktu. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodejcem popisované, a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a odpovídá účelu, pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo opravou. Není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. Jak postupovat při vracení zboží

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Náklady na vrácení zboží /na dopravu/ si hradí kupující, po kontrole vráceného zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena + nejlevnější možnost dopravy uvedena v našem e-shopu. Podrobné informace naleznete také v odstavci č. 4. Odstoupení od kupní smlouvy.
 
Zboží je před odeslání kupujícímu kontrolováno. Při nákupu používejte porovnání vašich rozměrů s rozměry uvedenými ve velikostní tabulce na našich stránkách, které používáme v toleranci +-2 cm. Vyhnete se tak zbytečným problémům s následným vracením zboží nevyhovujících rozměrů. Doporučujeme vybírat oblečení spíš o kousek větší, než je vaše velikost. Na dotaz vám rádi vše znova přeměříme, případně poradíme s výběrem.
 
Kupující kontaktuje prodávajícího písemně na e-mail kasmirovysvet@gmail.com, uvede, že odstupuje od smlouvy, dále uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení platby. Zásilky zasílejte doporučeně na adresu e-shopu, vyhnete se tak ztrátě balíku Českou poštou. Jakmile zásilku odešlete, informujte nás. Zásilka musí být kompletní, včetně dokladu o zaplacení a čísla účtu, na které bude prodejcem následně vrácena kupní cena, a to dle zákona nejpozději do 30 dnů od termínu, kdy prodávající zboží obdržel nebo obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
Platby odesíláme nazpět pouze na bankovní účet, na složenku peníze nezasíláme. Neohlášené vracené zásilky a zásilky zaslané do našeho e-shopu na dobírku nebudou převzaty. Prodejce si vyhrazuje právo ukončit po předchozím upozornění obchodní vztah se zákazníkem, jehož reklamace jsou neúměrné a neoprávněné.

8. Reklamační řád

Reklamace se nevztahuje na použité zboží. Na rozdíl od nových věcí nemůže kupující požadovat výměnu.

9. Závěrečná ustanovení

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy a lze je také řešit mimosoudní cestou. Ve smyslu ustanovení par.1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a par.14 odst. 1 a par. 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.